HOME activity

"มอบกระเช้า 2018"

มอบกระเช้า 2018

"งานกฐิน 2018"

งานกฐิน 2018

"กีฬาสีประจำปี 2018"

"กิจกรรม ทำบุญกฐินประจำปี 2016"

"กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ"

"กิจกรรมปลูกป่า ณ เขาใหญ่"

S.K.Y. INTERFREIGHT CO., LTD. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูสภาพป่า ให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยการร่วมกันปลูกป่า ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ด้วยความหวังว่าจะเป็นส่วนเล็กที่สามารถฟื้นฟูผืนป่าให้อยู่กับเราอย่างยั่งยืน